Hazret-i Mehdi Gelince

Hazret-i Mehdi Gelince

Sual: (Mehdi gelince bütün mezhepleri kaldıracak. Müslümanlar dört mezhepteki ihtilaflardan, ayrılıklardan kurtulacak, tek din, tek mezhep olacaktır. Bir dinde bir mesele, mezhebin birine göre farz, ötekine göre haram olur mu? Mehdi gelince bu ihtilaflara son verecektir. Mehdi’nin bir an önce gelmesinin önemi buradan da anlaşılıyor) deniyor. Asırlardır hiçbir İslâm âlimi, dört hak mezhepteki farklı hükümlere itiraz etmemiştir. Mehdi niye hak mezhepleri kaldıracak ki?

CEVAP
Hazret-i Mehdi geldiği zaman, dört hak mezhebi kaldırmayacaktır. (Kaldıracaktır) demek, dört hak mezhebin bâtıl olduğunu iddia etmek olur. Bu da asırlardır gelen İslâm âlimlerini yalanlamak olur. Hangi Ehl-i sünnet âlimi, dört mezhebin hak olmadığını söylemiştir?
Hak mezheplerdeki hükümlerin farklı olması, Peygamber efendimizin emrettiği bir rahmettir. Allahü teâlânın gönderdiği dinlerin hepsi de, amel yönüyle farklıydı. Âdem aleyhisselamın diniyle Nuh aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın dinleri farklıydı. Farklı olmaları hak din olmalarını engellemez. Mesela şarap mubah iken son gönderilen dinde haram kılındı. Niye dinde veya mezheplerde farklı hüküm var demek, Allah’ı suçlamak olur. Allahü teâlâ öyle dilemiş, öyle hükümler göndermiştir. Farklı ictihad da, yani farklı hükümler de dinimizin emridir.
Hazret-i Mehdi geldiği zaman, herkes dinden uzaklaşmış, dört hak mezhebin hükümleri unutulmuş, bâtıl mezhepler ve bid’atler yayılmış olacak. Hazret-i Mehdi, hak mezhepleri ve dinin hükümlerini değil, bu bid’atleri ve bâtıl mezhepleri kaldıracak ve dinin hükümleri unutulduğu için ictihad edecektir. Yapacağı ictihadlar, Hanefî mezhebine uygun olacaktır. Hazret-i İsa da aynı şekilde ictihad edecektir.
Muhammed Parisa hazretleri, (Hazret-i İsa’nın yeryüzüne indiği zaman yapacağı ictihadlar, Hanefî mezhebindeki hükümlere uygun olacaktır) buyuruyor. (Füsul-i sitte)
Hak dinlerdeki farklı hükümler amelde olduğu gibi, dört hak mezhep arasındaki farklar da, itikatta değil ameldedir. Bu ise, Eshab-ı kiramın farklı ictihadı gibi rahmettir. İki hadis-i şerif meali:
(Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı [farklı ictihadları] rahmettir.) [Taberani]
(Ümmetimin [âlimlerinin] ihtilafı [farklı ictihadları] rahmettir.) [Deylemi]]
Sahabenin veya diğer müctehidlerin ictihadlarında doğruyu bulma mecburiyeti yoktur. Doğruyu bulamasa da, isabet edemese de yine sevab kazanır. Bunlara uyan da sevab kazanır. Bir hadis-i şerif meali:
(Âlim, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevab alır.) [Buhari]
Farklı içtihada dil uzatmak, dinî yıkmaktan başka şey değildir.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Hazret-i Mehdi Gelince için 14 cevap

 1. admin der ki:

  berhüdar olasın kardeşim hayrullahbey cenabıhak hidayetimizi müzdad kılsın Ayağımızı kaydırtmasın amin
  hocazade

 2. admin der ki:

  Hazreti mehdi ile alakalı makaleye cevap yazan zatın beyanı bana görede doğrudur
  Aslında bu mevzuları fazla tahlile kalkmak doğru değildir.
  Son yıllarda bir kısım zevat bu hususu yazılı ve görsel basın kanallarında fazla karıştırıyorlar halbuki hadisi şeriflerdeki ifade ve beyanlar çok esrarlı beyanlardır.Nisbetleri sahih olmayan ehliyetsiz kişilerin bunları anlamaları mümkün değildir!. Deccal çıktığında insanlara”ey insanlar sizin dininizi kitabınınızı yok edeceğim iffetinizi namusunuzu ahlaki değerlerinizi talan edeceğim diyerek gelmeyecekki! o,cibilliyeti gereği” akı kara karayı ak olarak gösterecek. İnsanlara mutluluk vaad edecek istidraç sahibi olacak emrinde kafir cinniler olacak Kendisi, mayiyyetindekiler, kuracağı düzen, köksüz ve yalan olacak. İnsanlar zuhurunu, islahatcılık halkı huzura refaha kavuşturacak kurtuluşa erdirecek sanacaklar. Manevi derecesi çok yüksek velilerin dışında kalan nice veliler bile peşine takılarak destekçisi olacaklar.(Allahın korudukları hariç) herkes peşine takılacak. Sonrada kandırıldıklarını anlayıp pişman olacaklar lakin fırsatlar fevt olacak iş işten geçecek. Hulasa deccal devri yalancılığın sahtekarlığın kandırmacılığın revaç bulduğu bir devir olacak. Peygamberimiz aleyhisselam bir gün medine sokaklarında deve üstünde seyrederken yeni müslüman bir bedevi devesinin yularından tutarak: meddeccalü yaresulallah?”deccal nedir bana anlatırmısın ey allahın resulü? dedi peygamberimiz(A.S) eğilerek şehadet parmağıyla “Eddeccalü elkezzap Eddeccalü Elkezzap Eddeccalü elkezzap” buyurdu bedevide anladım diyerek ayrıldı. Bu hadisişerifin ifade ettiği esrarı üstazlar:aynı cümleleri üç kez tekrar buyurması,deccalın bizatihi kendisi çok yalancı “sahtekar”olacak,ikincisinde deccalın kurduğu düzen köksüz ve yalancı olacak.Üçüncüsü ise deccalın maiyyetindeki destekçileri çok yalancı olacaklar.diye tefsir buyurmuşlardır.(kds.esrarehüm)
  DECCAL hakkında hadisişerflede o,denlu malumat vadırki! bu kısa yorumla tamamını yazmak imkansızdır.peygamberimiz as. Deccalın fiziki yapısını dahi tasvir buyrmuşlar.Zuhuru mukadder olan bu mel’unun bir gözünün kör olacağını beyan buyurarak:Allhu leyse bia’vere.Allah kör değildir .buyurmuşlardır.

  Deccalin daha iyi anlaşılması için bu,kelimenin ifade ettiği mana üzerinde durmayı faydalı buluyorum. Deccal lafzı, decl’in mübalağa sıygasıdır ki, çok hile yapan, çok yalan söyleyen mânâsına gelir.ı Resûl-i Ekrem (sav) sahabe-i kirama deccal konusunda o kadar çok bilgi vermiştir ki, bir çoğu “deccal fitnesinden” korkuya kapılmıştır.

  İslâm ûleması, “deccal” ile ilgili bilgilerin, çocuk daha bülûğa ermeden verilmesi gerektiği hususunda müttefiktir 2 Aliyyü’l Kari, Fıkh-ı Ekber şerhinde “deccalın” istidracından bahsederken, “Bir insanı öldürüp dirilteceği de rivayetler arasındadır. Deccal ile ilgili bu hârika istikballe ilgilidir.”3 buyurmaktadır. “Deccal” in bir çok istidraclar(harikalar) göstereceği ve akılları gözlerinde olan ve kalplerinde maraz bulunanların bunlara kapılıp, cennet hayaliyle cehenneme gideceği bilinmektedir. İnsanların hevâlarına dayanan bütün ideolojiler, aklımaaşa uygun yalanlara (propagandaya dayandığı) için, deccalin tuzakları hükmündedirler.

  KAYNAKLAR:
  (1) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ank:1975 (3. bsm) c. IX, sh.184.
  (2) Sünen-i İbn-i Mace, İst:1401, Çağrı Yayını, c. II, sh. 1362, Had. No. 4077.
  (3) İmam-ı Azam, Fıkh-ı Ekber (Aliyyü’I Kari Şerhi) İst:1970, sh. 195

  Yukarıda bu hususları fazla tahlile tabi tutmasınlar İsa a.s. mehdi a.s. şu.zamanda bu zamanda zuhur edecekler gibi istikbale matuf manalar vermek için fikirler serdetmesinler demiştim. Nüzuli-isa (as)zuhuru mehdi(k.s.) nun teşrifleri belkide yıllar önce tahakkuk etmiştir. Cenabı- hakkın lutfu ile tasarruf sahibi bir kulun himemialileri sayesinde bir müddet sonrada hidayet rüzgarı esmeye başladı:Cenab-hak celal sıfatının tecellisi yerine cemal”lutuf” sıfatıyla tecelli etti giderek bu rüzgar yayıldı karanlık devirde camiler bom boş halde iken bugün camiler yaşları çoğunu gençlerin teşkikil ettiği müslümanlarla dolup taşdı. Bugün çarşuyı pazarda dolaşanlar adımbaşı fırınların envaı çeşit ekmekle dolu halde olduklarını, keza peşpeşe açılan devasa hiper marketlerin de her çeşit yiyecek giyeceklerle dolu hale geldiğini günün her saatinde kadın erkek kalabalıkların alış veriş yapmak için bu mekanlarda izdiham meydana getirdiklerini, israfa gidilmediği takdirde insanların kahir ekseriyetinin adeta nimetler içinde yüzdüklerini üstlerinden nimetlerin nisan yağmuru gibi yağmakta olduğunu göreceklerdir. İşte bu ve emsalı nimetlerin bol olduğu bir zaman imar faaliyetlerinin arttığı yurdun her tarafının adeta şantiye haline geldiği Hidayet nurunun hakim olduğu bu, zaman hazreti mehdinin zuhuruna açık bir delil teşkil etmektedir.fa’tebiru yaülülelbab.İbret alın ey akıl sahipleri….N.T.

 3. admin der ki:

  üstazımız (kds)altın silsilenin son halkasını teşkil buyurmaktadırlar.Binaenaley kendileri kıyamet sabahına kadar tasarrufu yedinde bulunduracaktır.
  ağabeyimiz hazreti isa deyildir ihanımızın en eskilerindendirler 40 yıl kadar ihvana ağabeylik yapmıştır hizmetleri büyüktür. Son senelerinde sağlığı bozulunca bir kısım hainler onun adına yolumuza zıt faaliyette bulunmuşlardırsaf derun ihvanımızın kafalarını iblisce karıştırmışlardır.Bütün bunlar yolumuzda imtihana mebnidir cenabıhak yolumuza karşıimanımızı muhafaza buyursun taki imtihanı kazananlardan olalım selam ve segiler..Hocazade

  • admin der ki:

   Koç efendi.Ahmet denizolgun üstazımızın torunudur.Çocukluk devresinde sessiz ve sakindir.O,tarihte ben üstazımın huzuruşeriflerinde kendilerinden ilim ve feyz alanlardan biriyim.Hatta 1957 yılında üstazımız DP.iktidarınca mürettep bir hadiseyle kütahyada 63 gün hapishanede tutularak tahliye edilmişlerdi ,kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunmak için bir arkadaşımla devlethanelerine kabul edildim kapıyı bizzat Ahmet kucağında olduğu halde açtılar bize husnükabül göstererek iltifatta bulundular bana bakarak”Oğlum anadoluya döndüğünüzde halka,üstazımızı hapsettiren DP.lilerdir demeyiniz yakında seçim olacak oy kaybetmesinler…üstazımızı hark partisi hapsetti deyinizki oy kaybeden bunlar olsunlar.Zira DP. liler beni hapsetmekle canımı yaktılar hark partisi ise dinime dokunmakla ruhumu yaktı…buyrmuşlardı,
   Ahmet denizolguna gelince,maalesef ciddi bir dini eğitimden geçirilmedi.Maarif mekteplerinde okutuldu amerikada mastır yaptırıldı! Gençliğinde aşırı şekilde at ve köpek sevgisi ile yaşadı,Sonraları AT klübü üyesi olarak hipodrumlarda yarışçıları alkışlamakla,Birkısım zamane arkadaşlarıyla hayatını idame ettirdi.Adeta bir gece baskınıyla birkısım mihraklarında planlarıyla cemaatın başına getirildi…İcraatlarına gelince, Akıl ve iz’an dışı, Hikmet dışı hareketleri olanca çıplaklığı ile ortada olduğu halde,bir kısım gözler hala bunları görememektedirler. Koçum, ne,zaman,Kıralın çıplak olduğu görülür hale geldiğinde proplemin çözüleceği muhakkaktır.o.günler yakındır hepbirlikte göreceğiz…Ahmeti siyasi basiretsizliği gün gibi ortadadır.Kendisinden başka herkes ama herkes bunun farkındadırMevladan kendisine basiret diliyorum.AK parti iktidarının memleketin maddi,manevi sahadaki hizmetleri,Bilhassa kurslarımıza müteveccih yardımları ortada iken Bu iktidara olan düşmanlıkta,halkpartisi, Devlet bahçeli,Demirel vehempalarıyla aynı safta bulunması Muhterm Dedesinin asla yolunu takip etmediğinin aşikar bir göstergesidir.Yazık çok yazık” İslamda değişmez bir kaideyi hatırlatarak makaleme son veriyorum “HALİKA İSYANDA MAHLUKA İTAAT OLUNMAZ!”BU,HUSUS DEĞİŞMEZ VE PÖRSÜMEZ BİR HUSUSTUR.koçum koç gibi deyilde adam gibi düşümeni diliyorum. HOCA ZADE

 4. Talha Koc der ki:

  Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  Bir emîr üzerinde ittifak ettiğiniz halde, biri çıkar da birliği bölmek ve tefrika çıkarmak isterse onu hemen katledin! (Taberani)

  • necati tosun der ki:

   Bay müfteri!
   gönderdiğin ,ağza alınmaz küfür ve hakaret dolu yazıların c.savcılığına intikal ettirilmiştir.aynızamanda siten dinlemededir.Benim kellemi koparma ifaden senin katil ruhlu bir eşkıya olduğunun delilidir.Emirmeselesine gelince,Emir islam şeriatinin hakim olduğu,bir ülkede müslümanlarca intihapedilen o,ülkede şer’i hükümleri icra eden,halliakde ehil kimse demektir be,hey cahil!Senin ağabeyin icraatını malum mihraktan aldığı talimatla yapan bir zavallıdır.Siyasi noktadan önce ,müslüman hanımların başörtüsüne saldıran ,uygulayanları ,yarasalar diye vasıflandıran bir kişinin partisine cemaatı sevketti.sonra ağarın partisine,daha sonrada bahçelinin partisine sevketti.Bütün bu,işlerin arkasında kimlerin olduğu ise herkesce bilinmektedir.
   Benim vazifeden alınmam ve dışlanmamda aldığı talimat gereğidir.
   Bugünkü iktidar herşeye rağmen şefkatini hizmetler üzerinde devam ettirmektedir.Hey şaşkınlar biraz varsa beyninizi işletin.varsa imanınız tatbik ettiğiniz talimatın islama uymadığını anlayınız.
   herşeye rağmen sizler için istiğfar ediyorum. Hoca zade

   • necati tosun der ki:

    Bay cahil
    Emir’in vasıflarını sen ve senin gibiler ne bilir ki? Emir islam ülkesinde müslümanların ulema ve sulehasının üzerinde ittifak ettikleri,emir olmaya ilmi,irfanı,takvasıyla ehil birisi olacak. Halliaktede ehliyeti bulunacak senin gibi haddini bilmeyen kişilerin haddini bildirecek adil birisi olmalı,yoksa cemaatı topyekün karanlık güçlerin tesiriyle meydanlara dökerek Batılı desteklemelerini teşvik eden nasıl emir olur be hey şaşkın !!!!

    • imran tuna der ki:

     selamün aleyküm . NECATİ TOSUN bey efendi . üstazımızın talebesi olmanız munasebetiyle saygımız vardır .fakat ; başımızdaki büyüğümüz alemin BEY ABİSİ ARİF AHMET DENİZOLGUN . abimize kullandığınız sözler , bir MEHDİ ALİ RASÜL’ÜN evladı olduğunu söyleyip gurur duyan size yakışmamakla birlikte , ümmeti MUHAMMEDE yıllardır itaatten bahseden birinin , büyüğümüze itaatın farz olmadığını söyleyebilecek kadar nasipsiz olmanızı anlamakta zorluk çekiyorum… BEY ABİMİZİN güya sizce ; haşa hataları ,yanlışları varmış ta ! sizleri davet ederek sizlerden yardım isteyecekmiş.. bu na bırakın bizlere avam a bile anlatamazsınız. . birde kimlerin hidayette kimlerin kopuk olduğu gayet açıktır . . ELHAMDÜLİLLAH BÜYÜĞÜMÜZ BAŞIMIZDA HİZMETLERİMİZ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR. . BU HİZMETİN ENANİYET SAHİBİ KİŞİLERE İHTİYACI HİÇ OLMADI OLMAYACAKTIRDA. . . parmakla gösterilecek kadar az sayıda bi kaç kişinin yolumuzdan ayrılıp ,koskoca bir güneşe çamur atmaya kalkışmanız bir acizlikten ibarettir.. birde . BÜYÜĞÜMÜZÜN NEDEN SİZLERİ DAVET ETMEDİĞİNİ YAZINIZI OKUYUNCA DAHA İYİ ANLAMIŞ OLDUM . SİZLER KENDİNİZE BÜYÜK OLARAK BAKILMASINI , BÜYÜK OLARAK GÖRDÜKÇE BU YOLDA TUTUNAMAZSINIZ. HZ ÜSTAZIMIZIN TALEBESİ DAHİ OLSA DA !!!!!!!!!!

     • admin der ki:

      Yukarıdaki yazınızı üzülerek okudum. Zira İslami bilgilerden mahrum birisi olduğunuz tahakkuk etmiştir. Evladım, farzlar cenabı hakkın kati emriyle olur. vacipler, zanni delillerle tahakkuk eder. sünnetler ise müekkede ve gayrı müekkede olmak üzere Peygamberimiz efendimizin tavsiyeleriyle tahakkuk eder. Ahmet Bey, haşa ne ilahtır, ne peygamberdir. Ne de Peygamber Varisidir. Sadece cemaatı meşru yollarda sevk ve idare eden bir mevkidedir.Hepimizin amellerimizde kusurlarımız daima mümkündür. bu yolda Hz. Üstazımız tek tasarruf sahibidir. O ise, kendisine bağlı olanların iplerini kopararak tard etmez.Ancak, yola düşman olan islamdan kopan mürtedler iplerini kendileri koparır. bizler hamdolsun, ne mürtediz, ne de asiyiz.Üsatzının yolunda kürsiyyi Muhammediden her hafta 1500 ila 2000 kişiye yolumuzu onun evladı olduğunu söyleyerek hakkı müdafaa batılı ise lanetlemekle vazife yapmaya çalışmaktayım. kim olduğunuzu bilmiyorum ama senin çok cahil haddini bilmez bir serseri olduğun ifadelerinden anlaşılmaktadır. ÜSLÜBÜ BEYAN AYNİYLE İNSANDIR. bu sözü anlayacağını , çözeceğini zannetmiyorum. bir bilenden sor ve öğren. Allah senin ve senin gibileri kabilse hidayete kavuştursun, bizi de nefsimize maglup etmesin. Amin.
      bundan böyle beni meşgul etmeyin emi…….Hocazade

    • murat der ki:

     asıl cahil. zır cahil sensin. ipini koparıp ip’siz olduğun için..bu mübarek yolun kıymetini bilemedin..Allahüteala son nefesimiz dahil bu gerçek hak yoldan ayırmasın.. hele hele senin durumuna düşürmesin..zır cahil..tosuncuk..

     • admin der ki:

      Bay murat isminin uydurma olduğu malumdur. şahsıma karşı kullandığın ifadelere bakan herkes senin ne azgın eskilerin tabiriyle kudurmuş kelp olduğunu anlar.hayatını islama hizmete hasretmiş birine karşı bu denlu saldırgan hareketin sahibinin bu mübarek yolun mensubundan öte islamın zahirinden de kopuk olduğunu erbabı anlar. Senin bu seviyesiz sözlerine cevap vermezdim lakin yazını cevabsız bırakmadımki suratındaki perdeyi indireyimki cemaatımızın içine kimlerin sızdığını kardeşlerimiz görsünler istedim. kabilse sana ginede hidayet diliyorum… Hocazade…

 5. admin der ki:

  Ey çanak yalayıcı AHMET BEY CEVAP YAZMAKTAN ACİZMİKİ YADA SEN VEKİLİ HARCIMISIN AHMET BEY ADINA BANA SALDIRIYORSUN.BU MÜBAREK YOL MUHLSLERİN YOLUDUR BU YOLDA TASARRUF ÜSTAZIMIZIN YEDİNDEDİR BUNA KİMSE ORTAK DEYİLDİR.
  BU YOLUN ÇİLESİNİ ÇEKMEYENLER ÇİLE ÇEKEREK HAYATINI BU YOLA VAKFEDENLERE HURMETLE YÜKÜMLÜDÜR BU YOLDA EDEP VEFA BUYOLUN MENSUPLARININ OLMAZSA OLMAZIDIR ÖNCE SENİ EDEBE DAVET EDİYORUM
  KABİLSE SENİN GİBİ EDEP VE ERKANDAN MAHRUMLARA HİDAYET DİLİYORUM

 6. Adem orhan der ki:

  Sa necati bey ve arkadaslari yillarca mursidi kamil ustamizin dizinin dibinde ders almanin sadece yeterli olmadigini yine ustamizin cok sozunde itaat vurgusunu yaptigini ve bu yolda muvaffak olmanin sarti sadece bilgi alimlik degil itaat yani teslimiyetten gectigine bir kez daha sahit oluyoruz.suanki sayin ahmet abimize sonuna kadar sahipleniyoruz. ustamizin ve daha nice buyuk zatlarin izin ve teveccuhuyle orada oldugunu biliyor ve inaniyoruz.ve yillardir bu cemmatin inananlarina nifak sokmaya kendi safiniza cekmeye calistiginizi uzulerek duyuyor ve ancak teslimiyyeten bu yolun ruhundan zerre kadar nasipkar olmamis cok az insani cektiginizi goruyoruz.tum temennim bu ciktiginiz yolda bogulmadan hidayet bulmanizdir

  • admin der ki:

   BAY ŞAŞKIN YAZINA BİR GÖZ ATTIM CEVABA DEĞER BULMASAMDA GİNEDE KISA BİR CEVAP VERMEYİ YEĞLEDİM BELKİ AKLINI BAŞINA ALIRSINDA ‘EDEB YAHUUU’İFADESİNDEN HADDİNİ BİLİRDE KENDİ CEHLİNİ GİDEREREK BİR ALİMDEN İLİM EDEB TAHSİL EDERSİN
   ADAM OLURSUN BENDE SENİN BÖYLE BİR ADAM OLMANI NİYAZ EDERİM EVLADIM DİL UZATTIĞIN KİŞİ KUSURLUDA OLSA ÖMRÜNÜ İSLAMIN İHYASINA VAKFETMİŞ ÜSTAZINA BAĞLILIĞINDA AZİMLE DEVAM ETMEKTE OLAN YAŞINI BAŞINI ALMIŞ HALEN KÜRSİİMUHAMMDİDEN MÜSLÜMANLARA İSLAM YOLUNUNU ANLATMAK İÇİN ÇIRPINAN BİRİSİDİR YOLUMUZDA YÜRÜYENLERİ KENDİNE ÇEKMEK DİYE BİR DERDİ OLMAMAKTADIR. SANA TAVSİYEM FIRSAT BULDUKÇA BENİM HAFTALIK VAAZLARIMI DİKKATTLA DİNLE BELKİ HİDAYET BULURSUN VESSELAM
   NECATİ HOCAZADE

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>